Priėmimas į mokyklą


Informuojame, kad:

 • nuo sausio 3 d. iki balandžio 29 d. priimami prašymai mokytis 1-10 klasėse (jei yra laisvų vietų, mokiniai priimami visus metus);
 • nuo sausio 3 d. iki birželio 1 d. priimami vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę (jei yra laisvų vietų, visus metus);

Prašymą už vaiką iki 14 metų direktoriui, atvykus į raštinę, pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 metų – tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokinys, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. • Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę

  Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami prašymai tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone.
  Esant laisvų vietų, priimami prašymai ir tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje.

  Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos:

  • vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį;

  priimamų vaikų sąrašai sudaromi iki birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, vaikai priimami visus metus.

  PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

 • Priėmimas mokytis į pirmą klasę

  Mokytis į pirmą klasę priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis pakankamai šiai programai subrendęs, gavus pedagoginės psichologinės tarnybos arba mokyklos psichologo išvadą-rekomendaciją).

  Pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje lankę vaikai.

  Mokiniai, gyvenantys mokyklai nepriskirtoje aptarnavimo teritorijoje priimami į mokyklą, jei yra laisvų vietų.

  Mokiniai į pirmą klasę priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus direktoriui (mokyklos raštinėje):

  • prašymą;
  • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
  • gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (einamųjų arba praėjusiųjų metų);

  Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į pirmą klasę nuo 6 metų, iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. turi pateikti nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir brandumą mokyklai patvirtinančią išvadą-rekomendaciją.

 • Priėmimas mokytis į 2–10 klases

  Į mokyklos 2-10 klases mokiniai priimami pateikus:

  • prašymą (jei mokėsi toje pačioje mokykloje);
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį  dokumentą (jei mokėsi kitoje mokykloje).

  Kiti reikalingi dokumentai pateikiami mokyklai iki mokymo sutarties pasirašymo.

  Nuo rugsėjo 1 d. mokykloje pradėję mokytis mokiniai sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

  Mokinio priėmimas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo padariniai.

  Sutartis sudaroma mokiniui naujai atvykus mokytis arba pradėjusiam mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ugdymo programos vykdymo laikotarpiui, t. y. dėl pradinio ugdymo (1 kl.), pirmos (5 kl.) ir antros dalies pagrindinio ugdymo (9 kl.).

  Sutartis pasirašoma iki pirmos mokymosi dienos:

  • abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo;
  • vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas lieka mokykloje, įsegamas į mokinio asmens bylą;
  • už mokinį iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
  • už mokinį nuo 14 metų – tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokinys, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
  • mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale;
  • sudarius mokymo sutartį, mokinys įregistruojamas mokinių registre.

  Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikęs užsienio mokykloje įgytus pasiekimus patvirtinančius dokumentus.

 • Mokinių išbraukimas iš mokyklos mokinių sąrašų

  Mokykla atsako už nepertraukiamą vaikų iki 16 metų mokymąsi.

  Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų ir išregistruojamas iš mokinių registro, kai:

  • mokykla turi mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymosi sutartį;
  • deklaruotas mokinio išvykimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) nuolat gyventi į užsienio valstybę;
  • nedeklaruotą mokinio išvykimo į užsienį atvejį nustato ir išanalizuoja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir siūlo išbraukti iš mokinių sąrašų.

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla


Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482

Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229, 8-37-544198
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Europos socialinio fondo agentūra
Programa „Erasmus+“
Projektas "Kokybės krepšelis"

Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas

The Project ' DIGITAL ENGLISCH'

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nacionalinė švietimo agentūra

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vaiko teisių linija
LIONS QUEST LIETUVA

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.