Projektai

apie projektus...

 • Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

  Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

  Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

  Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

  Projekto veiklų aprašymas

  Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:

  I – 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas);

  II – 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką.

  Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas visų mokyklų išorinis vertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) MVT planus padės rengti projekto konsultantai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengs savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų, pasibaigus MVT planų įgyvendinimui: silpną geros mokyklos požymių raišką turinčiose mokyklose bus atliktas rizikos išorinis vertinimas, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

  Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

  Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

  Pažangiausios technologijos ir programinės įrangos sprendimai ir mūsų mokykloje! Moodle aplinkoje įvyko jau antrieji mokymai, kaip efektyviai panaudoti SMART interaktyvius ekranus ir Notebook programinę įrangą.

  Atnaujinta 2020.12.15

 • PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

   

  • Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)
  • Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
  • Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
  • Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
  • Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –  23 550 880,43 eurų.

  • Projekto trukmė – 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).

   

  Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

  Priemonių panaudojimas pamokose:

  1 klasėje
  Pipečių naudojimas tyrimams su vandeniu.
  Termometras oro temperatūrai stebėti lauke.
  Lupa medžių kamienui tyrinėti pasaulio pažinimo tema ,,Mokyklos kiemo medžiai“.
  Rankinis skaitmeninis mikroskopas- medžių pumpurui tyrinėti pasaulio pažinimo pamokoje ,,Pavasaris ir jo požymiai“.
  Atstumų matavimo ratas žygio atstumui matuoti matematikos pamokai ,,Skaičiuojame kelio ilgį kilometrais“.
  Svarstyklės: buitinės, spyruoklinės, virtuvinės, matematikos temai ,,Kas matuojama kilogramais?“
  Žibintuvėlis pasaulio pažinimo pamokai ,,Būk gatvėje saugus. Atšvaitai“.
  Šaldiklis dailės ir technologijų pamokai ,,Ledo paveikslėliai“, pasaulio pažinimo pamokai tema ,,Vanduo. Koks jis?“
  Matavimo juostelės matematikos temai ,,Kas matuojama metrais?“
  3 klasėje
  Metrai, ruletė, svarstyklės, termometrai matematikos pamokose ,,Ilgio matavimo vienetai“, ,,Matuojame, vaizduojame, skaičiuojame”.
  Didinamieji stiklai, kompasai, elektros grandinė pasaulio pažinimo pamokose ,,Pažinkime augalo dalis”, ,,Kompasas ir orientyrai”, „Elektros grandinė”.
  Šaldytuvas integruotoje pasaulio pažinimo ir dailės pamokoje ,,Ištirpo ar ne? Ledo gėlės”.
  Matavimo indai, kolbelės, pipetės neformaliame ugdyme ,,Mėgintuvėlio kelionės”.
  4 klasėje
  Nerėpos upelio vandens tyrimui panaudota įvairūs mėgintuvėliai, PH matavimo prietaisas, termometras, cheminės vandens kokybės nustatymo priemonės (fosfatų, nitritų, nitratų testai).
  Petri lėkštelės naudojamos sėklų daigumo tyrimui, laikant jas skirtingomis sąlygomis.
  Gamtininko rinkinys (indas vabzdžiams, tinklelis), mikroskopas naudojami tyrinėjant gyvąją gamtą ir skirtingas ekosistemas, augalų dalis.
  Pasaulio pažinimo pamokose, tiriant medžiagų savybes, naudojamos svarstyklės palyginti medžiagų masei, elektros grandinės rinkinys tiriant medžiagų elektros laidumą, magnetų rinkinys tiriant žemės poliškumą ir magnetų savybes, kaitlentė tiriant medžiagų tirpumą vandenyje.
  Matematikoje naudojami metrai atstumui matuoti ir mokytis apskaičiuoti perimetrą, plotą, nubraižyti kiemo, pastato ar klasės planą.

 • Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas Kulautuvos, Batniavos, Vilkijos ir Raudondvario seniūnijose

 • Draugystės tiltais į istorinę atmintį

  Dalyvaujame projekte "Draugystės tiltais į istorinę atmintį". Projektas finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis. 2021 metais finansuojamų projektų konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  Projektas skirtas stiprinti draugiškus ryšius tarp Lietuvos ir Lenkijos jaunimo ir skatinti istorinės atminties suvokimą, paminint ATR Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines. Lietuvą ir Lenkiją sieja amžius skaičiuojanti bendra istorija, o geopolitinė situacija primena, kaip svarbu išsaugoti ir stiprinti ryšius, skatinti toleranciją ir pagarbą vieni kitiems, pozityvų požiūrį. Projektas žadins jaunų žmonių smalsumą domėtis dviem tautoms bendra istorija ir svarbiais ATR įvykiais. Projekto tikslas stiprinti dviejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos - jaunimo draugiškus ryšius ir skatinti istorinį dialogą, domėjimąsi abiejų šalių bendra istorija.

  Gautas finansavimas 6480 eurų.

 • Man svarbus kitas- aš svarbus kitam

  Dalyvaujame projekte "Man svarbus kitas- aš svarbus kitam". Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas „Man svarbus kitas - aš svarbus kitam" skirtas Kulautuvos pagrindinės mokyklos AJE lankytojams (nuo 14 iki 29 m.), ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių negali ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus, bendruomeninį ir visuomeninį gyvenimą, nemato karjeros perspektyvų. Projektas yra kaip galimybė jaunimui aktyviai ir prasmingai, saugiai ir sveikai leisti laisvalaikį, siekti savirealizacijos visuomenėje, integruotis į Kulautuvos miestelio bendruomenę, stiprinti ryšį su ja. Projekto tikslas - sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką ir visuomenę, ugdyti darbo rinkai reikalingus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

  Gautas finansavimas 7744 eurų.


Europos socialinio fondo agentūra
Programa „Erasmus+“
Projektas "Kokybės krepšelis"

Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas
LIONS QUEST LIETUVA
The Project ' ACT FRIENDLY'
Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.